Gevoel Spreekt, Algemene voorwaarden.
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Chaira Aandachtspunt

 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, trainingen en overeenkomsten tussen Chaira Aandachtspunt en de Klant.
 2. DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 2.1 Klant: de contractuele wederpartij van Mariëlle Renckens 2.2 Overeenkomst: overeenkomst tussen de Klant en Mariëlle Renckens over de te leveren diensten. Op alle met Chaira Aandachtspunt gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 3.1 Een overeenkomst komt tot stand als aan beide volgende voorwaarden is voldaan a. de Klant aanvaardt een door Mariëlle Renckens gedaan aanbod of voorstel; b. deze aanvaarding is schriftelijk vastgelegd in email berichten tussen de Klant en Chaira Aandachtspunt, door inschrijving via de site www.chairaaandachtspunt.nl ofwel op papier met ondertekening door zowel de Klant als Chaira Aandachtspunt.
 4. Trainingen 4.1 De Trainingen van Chaira Aandachtspunt zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. 4.2 een voorstel of aanbieding van Chaira Aandachtspunt heeft altijd een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4.3 Chaira Aandachtspunt heeft het recht uitgebrachte voorstellen te herroepen.
 5. BETALING 5.1 Alle prijzen voor aangeboden diensten door Chaira Aandachtspunt zijn vermeld in euro’s en zijn vermeld inclusief BTW, reiskosten en eventuele materiaalkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken of vermeld. 5.2 Chaira Aandachtspunt dient al haar diensten te belasten met het 21% BTW tarief, tenzij anders staat vermeld of een ander BTW tarief geldend is. 5.3 Indien overeengekomen, zijn reiskosten verschuldigd tegen een tarief van €0,28 per kilometer. 5.4 De verschuldigde vergoedingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door Klant te worden voldaan door storting op rekening van Chaira Aandachtspunt te Wijdenes NL13ASNB0932393640, tenzij anders staat vermeld. 5.5 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in en is de Klant schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW. 5.6 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant aan Chaira Aandachtspunt alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. IndienChaira Aandachtspunt in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Klant.
 6. ANNULERING 6.1 Bij annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen: 6.1a Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening betaalt Chaira Aandachtspunt binnen 15 dagen de door de Klant reeds betaalde geldsom onder aftrek van €15,- annuleringskosten terug. 6.1b Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Klant 50% van de betaalde geldsom binnen 15 dagen terug. 6.1c Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening vindt geen terugbetaling plaats. 6.2 Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening. De met de Klant overeengekomen voorwaarden blijven daarbij van toepassing. 6.3 Chaira Aandachtspunt is gerechtigd de overeenkomst te annuleren wanneer het vooraf bekend gemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt. De Klant ontvangt binnen 15 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug. Chaira Aandachtspunt | Zuideruitweg 62 | 1608 EX | Wijdenes | 06-44750729 | KVK 63020939 | BTW NL188082475B01 | www.chairaaandachtspunt.nl
 7. ZIEKTE EN OVERMACHT 7.1 Indien door ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of overmacht de uitvoering van een opdracht in het geding komt, zal Chaira Aandachtspunt daarvan meteen mededeling doen aan de Klant. Indien mogelijk zal Chaira Aandachtspunt een alternatief voorstellen in de zin van andere invulling van opdracht of data. Indien de Klant hiermee niet akkoord gaat, is de overeenkomst ontbonden, hetgeen Chaira Aandachtspunt ontslaat van het nakomen van de overeengekomen dienstverlening, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.
 8. EIGENDOM 8.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door Chaira Aandachtspunt ontworpen concepten, ideeën, modellen, materialen, werkvormen, filmpjes, geluidsbestanden e.d. berusten bij Chaira Aandachtspunt. 8.2 Op het schriftelijke en digitale materiaal van Chaira Aandachtspunt rust auteursrecht. Dit mag niet zonder schriftelijke toestemming van Chaira Aandachtspunt aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd.
 1. AANSPRAKELIJKHEID 9.1 Chaira Aandachtspunt spant zich in de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. 9.2 Chaira Aandachtspunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Klant voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.  9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer kunnen bedragen dan de contractwaarde. 9.4 Chaira Aandachtspunt zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: – enige tekortkoming van de Klant bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst; – onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Klant. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie. 9.5 Chaira Aandachtspunt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 9.6 Chaira Aandachtspunt  zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 9.7 Chaira Aandachtspunt is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan Chaira Aandachtspunt activiteiten aan derden.
 1. KLACHTEN 11.1 De Klant dient een klacht schriftelijk en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. 11.2 Chaira Aandachtspunt zal daarop na ontvangst binnen 5 werkdagen contact opnemen met de klager om te kijken of er tot een gezamenlijk vergelijk kan worden gekomen. Tevens kan er een klacht bij Nederlandse Instituut voor belangenbehartiging integrale gezondheidszorg ingediend worden met het licentienummer: 99526770 vereniging Wkkgz van het NIBIG.
 2. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTER 12.1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Chaira Aandachtspunt en Klant gesloten overeenkomst. 12.2. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Chaira Aandachtspunt. Chaira Aandachtspunt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

Chaira Aandachtspunt, januari 2017